Gokhale Institute of Public Affairs
Public Life Must be spiritualized - G. K. Gokhale
Photo Gallery
face1 face1 face1
face1 D. V. G. Study Circle face1
face1 face1 face1
face1 face1
ಆವ ಬೇಳೆಯದಾವ ನೀರಿನಲಿ ಬೇಯುವುದೊ! |
ಆವ ಜೀವದ ಪಾಕವಾವ ತಾಪದಿನೋ! ||
ಆ ವಿವರವನು ಕಾಣದಾಕ್ಷೇಪಣೆಯದೇನು? |
ದೈವಗುಟ್ಟದು ತಿಳಿಯೆ - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||