Gokhale Institute of Public Affairs
Public Life Must be spiritualized - G. K. Gokhale
Donors & Memorial Lectures
    Sri. Jademadappa Smt. Puttananjamma Endowment Lectures
    Date Programme Subject Lecturer/Speaker
ಪುರುಷನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವವನ ತೋಳ್ಗಿರುವಷ್ಟು |
ಪರಿಧಿಯೊಂದರೊಳದರ ಯತ್ನಕೆಡೆಯುಂಟು ||
ತಿರುಗುವುದು ಮಡಿಸುವುದು ನಿಗುರುವುದು ನೀಳುವುದು |
ತೊರೆದು ಹಾರದು ತೋಳು - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||